Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren förvärvar Brunna Truck Center AB i Upplands-Bro

 

Stendörren Fastigheter AB har via bolagsaffär förvärvat och tillträtt fastigheten Upplands-Bro, Örnäs 1:14 i expansiva Brunna Industriområde där bolaget sedan tidigare äger sju fastigheter.

På fastigheten skapas Brunna Truck Center, en anläggning för tunga fordon. Brunna Truck Center blir en anläggning som möter det stora behovet av service och tvätt för tunga fordon som frekvent har transporter till och från Brunna Industriområde. Byggnaderna, som totalt omfattar cirka 7 300 kvadratmeter nya lokaler är under uppförande. Brunna Truck Center beräknas stå helt färdigt under hösten 2017. Bedömt årligt hyresvärde vid full uthyrning uppgår till 11 miljoner kronor och det finns fem tecknade hyresavtal motsvarande 6,4 miljoner kronor i årshyra med 10 års genomsnittlig löptid. Inflyttning beräknas ske i etapper under 2017.

Säljare är PHL Bolagen AB (tillhörande Betonglarsson koncernen i Bålsta) och Framtidssyn AB. Det överenskomna fastighetsvärdet efter färdigställande uppgår till 138 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna, som bestäms bland annat utifrån slutlig byggkostnad och uthyrningsgrad, kommer fastställas efter det att entreprenaden har färdigställts. Det förvärvade bolaget har befintlig kreditivfinansiering i bank motsvarande 75% av byggentreprenaden och efter färdigställande bedöms Stendörrens eget kapital investering i projektet uppgå till cirka 53 miljoner kronor. På tillträdesdagen uppgår Stendörrens investering till knappt 13 miljoner kronor i preliminär köpeskilling och lösen av ägarlån.

Stendörrens VD Fredrik Brodin kommenterar affären: ”Vi är mycket glada att kunna förvärva denna fastighet som ligger mycket väl belägen i ett för oss välkänt område. Fastigheten bebyggs med högkvalitativa verksamhetslokaler för tunga fordon och med starka hyresgäster. Hyresintäkterna kommer efter färdigställande bidra på ett positivt sätt till Stendörrens kassaflöde ”

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016 kl. 08.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se