Skip to content
Regulatoriskt

STENDÖRREN GER UPPDATERING KRING PÅVERKAN FRÅN CORONAVIRUSET

Pressmeddelande den 6 april 2020

Med anledning av coronavirusets påverkan på samhället och fastighetsmarknaden vill Stendörren kommentera coronavirusets påverkan på bolaget samt bolagets likviditet och refinansieringar.

Coronavirusets påverkan på bolaget

Av Stendörrens kontrakterade hyresintäkter per den 31 december 2019 var 9% hänförliga till handel, 1% hänförliga till restaurang, 0% hänförliga till hotell och 3% hänförliga till annan besöksnäring. Stendörren har således en relativt liten andel av de totala hyresintäkterna från hyresgäster som är verksamma inom de mer direkt drabbade sektorerna. Dock påverkar spridningen av coronaviruset indirekt många andra sektorer, vilket gör att även Stendörrens hyresgäster som inte är verksamma inom de mer direkt drabbade sektorerna kan komma att påverkas negativt. Stendörren har blivit kontaktat av hyresgäster som representerar en mycket begränsad andel av bolagets hyresintäkter med anledning av den uppkomna situationen och förfrågningar om hyreslättnader har hanterats individuellt. I dagsläget har coronaviruset påverkat bolagets totala hyresinbetalningar endast i ytterst begränsad omfattning.

Likviditet och refinansieringar

Stendörren bedömer att bolaget har en stark finansiell beredskap för att kunna hantera de negativa effekter som följer av coronaviruset. Stendörren har nyligen genomfört en större refinansiering av banklån, vilket innebär att inga obligations- eller banklåneförfall inträffar före utgången av första kvartalet 2021. Vidare har bolaget tillgänglig likviditet om ca 550 MSEK i form av kassa, checkkrediter och tillgängliga revolverande kreditfaciliteter.

I övrigt följer Stendörren utvecklingen löpande och vidtar åtgärder som värnar de anställdas, hyresgästernas och leverantörernas hälsa och säkerhet. Vi har vidare vidtagit åtgärder för att mildra eventuella störningar i verksamheten och följer myndigheternas rekommendationer noggrant.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 18:00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Erik Ranje, 070-308 52 09