Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Stendörren Fastigheter AB (publ):s (”Stendörren”) B-aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är beräknad till måndagen den 9 april 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till tisdag den 10 april 2018.

Aktierna kommer att handlas i mid cap-segmentet med såväl oförändrat kortnamn (STEF B) som ISIN-kod (SE0006543344). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.

Aktieägare i Stendörren behöver inte vidta några åtgärder i samband avnoteringen från Nasdaq First North Premier eller noteringen på Nasdaq Stockholm.

Fredrik Brodin, VD för Stendörren:

”Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och First North Premier under vilka vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål har överträffats och vår utdelning till aktieägarna föreslås ökas för tredje året i rad. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss möjligheten att fortsätta vår tillväxtresa. Förutsättningarna för ett breddat ägande ökar väsentligt och vi ser redan en stor efterfrågan på Stendörrens aktie från institutioner och fonder. Noteringen är också en ytterligare kvalitetsstämpel för bolaget i vår fortsatta dialog med finansiärer, hyresgäster och partners. Vår affärsmodell med fokus på fastigheter för lager, logistik och lätt industri i den dynamiska och växande Stockholmsregionen har varit mycket framgångsrik. Vår kombination av fastigheter med starka kassaflöden och en spännande och väl positionerad projektportfölj ger oss finansiell stabilitet tillsammans med stor tillväxtpotential. Vi ser ljust på framtiden där Stockholmsregionens starka tillväxt ger oss stora affärsmöjligheter som vi står väl rustade att möta.”

Prospekt

Stendörren har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras på bolagets hemsida omkring den 29 mars 2018.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Stendörren i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se.

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018 klockan 10.15 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.