Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren lämnar underrättelse om att villkor för villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer har uppfyllts

Stockholm, 22 september 2023

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stendörren bekräftar härmed att villkoret i underrättelsen daterad den 14 september 2023 om villkorad förtidsinlösen (Eng. Conditional Notice of Early Redemption) (”Villkorad Underrättelse om Förtidsinlösen”) till innehavarna av bolagets utestående upp till SEK 1 000 000 000 seniora ej säkerställda 2021/2024 obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0015503545 (”Obligationerna”) har uppfyllts.

I den Villkorade Underrättelsen om Förtidsinlösen underrättade Stendörren innehavarna av Obligationerna att bolaget ska förtidsinlösa Obligationerna under förutsättning att bolaget framgångsrikt emitterat SEK-denominerade seniora icke-säkerställda gröna obligationer om upp till cirka SEK 500 000 000 inom en ram om SEK 600 000 000 med en förväntad löptid om 3,25 år.

Stendörren bekräftar härmed att Villkoret (Eng. Condition) (såsom definierat i Villkorad Underrättelse om Förtidsinlösen) har uppfyllts. Med anledning av att Villkoret (såsom definierat i Villkorad Underrättelse om Förtidsinlösen) har uppfyllts kommer förtidsinlösen såsom beskrivet i Villkorad Underrättelse om Förtidsinlösen att inträffa den 10 oktober 2023.

Den 28 september 2023 kommer vara sista dagen för handel i Obligationerna för att bli upptagen i skuldboken på avstämningsdagen, vilken är 3 oktober 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, CEO

Telefon: +46 703 08 52 09

E-mail: erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, CFO

Telefon: +46 721 58 70 92

E-mail: per-henrik.karlsson@stendorren.se