Skip to content
Regulatoriskt

STENDÖRREN OCH DAHL HAR GEMENSAMT BESLUTAT ATT INTE FULLFÖLJA AVTALET AVSEENDE DAHLS NYA CENTRALLAGER I UPPLANDS BRO

Pressmeddelande den 22 juli 2020

 

Projektet bedöms inte kunna genomföras med för Dahl viktiga funktionaliteter på attraktiva kommersiella villkor för respektive part varför parterna gemensamt beslutat att inte fullfölja avtalet och därmed inte heller överlåtelsen av fastigheten Järfälla Ulvsättra 1:90 i Kallhäll.

Så som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 30 oktober 2017 ingicks ett avtal mellan Stendörren och Dahl avseende utveckling och uthyrning av nytt centrallager för Dahl i Upplands Bro. Hyresperioden var på 20 år med en årshyra om cirka 44 miljoner kronor. Vidare inkluderade avtalet att Stendörren skulle förvärva fastigheten Järfälla Ulvsättra 1:90 i Kallhäll (genom bolagsförvärv), där Dahl idag bedriver delar av sin verksamhet. Stendörren skulle förvärva fastigheten när villkoren i avtalet var uppfyllda för ett överenskommet fastighetsvärde om 410 miljoner kronor. Dahl skulle enligt överenskommelsen hyra fastigheten i Kallhäll fram till dess att inflyttning skett i de nybyggda lokalerna i Upplands Bro.

Värdet på projektet i Stendörrens balansräkning omfattar endast de underliggande byggrätterna, varför förändringen ej påverkar fastighetsvärdet.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 18.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. 

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Erik Ranje, 070-308 52 09