Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren utvecklar ca 350 bostäder i Botkyrka i egen regi

Pressmeddelande den 6 maj 2021

 

Stendörren har idag beslutat att i en första etapp utveckla ca 350 av totalt ca 800 bostäder inom fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka i egen regi.  Bolaget har för avsikt att lämna in ansökan om bygglov före midsommar 2021.

Ulla Sjölund har knutits till Stendörren från och med augusti 2021 för att leda bolagets bostadsprojekt. Ulla har en bred och lång erfarenhet från bostadsutveckling inom företagen Wästbygg Projektutveckling, Ikano Bostad och Skanska Nya Hem.

Bolaget har sedan hösten 2016 arbetat med detaljplanen avseende Tegelbruket 1, vilken vann laga kraft sommaren 2019.

”Det är mycket glädjande att vi nu har nått så långt i vår målsättning att utveckla även bostäder inom Stendörrens befintliga bestånd”, säger Erik Ranje, verkställande direktör för Stendörren.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se.

 

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2021 kl.19:00 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Erik Ranje, 070-308 52 09