Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör emission av nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer och information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligationer

Pressmeddelande

14 september 2023

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA MEDDELANDE KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör emission av nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer och information om genomfört återköp av vissa seniora icke-säkerställda obligationer

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 11 september 2023 till innehavare av nedan beskrivna utestående obligationer (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 11 september 2023 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida: https://www.stendorren.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/.

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 14 september 2023 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 463 750 000 i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om SEK 500 000 000 i nya seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en löptid om 3,25 år har givits ut (de ”Nya Obligationerna”). Räntenivån för de Nya Obligationerna är 3m STIBOR + 525 räntepunkter.

Alla giltiga anmälningssedlar som mottagits i enlighet med Återköpserbjudandet har accepterats för återköp av Bolaget. De återköpta Obligationerna kommer att hållas av Bolaget och kommer inte att makuleras och efter att Återköpserbjudandet har genomförts så kommer Stendörren att inneha en total volym av Obligationer uppgående till SEK 463 750 000.

Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Godkänt återköpsbelopp / Pris

2021/2024 Senior Unsecured FRN / SE0015503545 / SEK 463 750 000 / 101,460%

Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas äga rum den 21 september 2023. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) (”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers.

KONTAKTUPPGIFTER

Dealer Managers

Danske Bank A/S, Danmark Sverige Filial        

Email: dcm_admin@danskebank.se

Nordea Bank Abp

Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com

Swedbank AB (publ)
Email: liabilitymanagement@swedbank.se

Bolaget

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Erik Ranje, CEO                                                                                   Per-Henrik Karlsson, CFO

Email: Erik.Ranje@stendorren.se                                                        Email: Per-Henrik.Karlsson@stendorren.se