Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter emitterar obligationslån om 360 mkr och offentliggör resultat för återköpserbjudande avseende utestående 2018-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Den Nya Emissionen

Stendörren Fastigheter har framgångsrikt emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om totalt 360 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationslånet har en löptid om tre år och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter med slutligt förfall i juli 2020 (den ”Nya Emissionen”).

Emissionslikviden kommer främst att användas till refinansiering av Stendörrens utestående februari 2018-obligationer och allmänna verksamhetsändamål. Stendörren kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List senast inom 60 dagar från emissionsdagen.

Återköpserbjudandet

Vidare offentliggör Stendörren idag det slutgiltiga resultatet av inbjudan till innehavare (”Innehavarna”) av den utestående obligationen om 750 mkr med rörlig ränta och förfall den 18 februari 2018 (ISIN: SE0006600268) (”Februari 2018-obligationen”) att sälja sina innehav av Februari 2018-obligationen mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet löpte ut kl.17.00 den 30 juni 2017. Stendörren informerar härmed Innehavarna att det sammanlagda kapitalbeloppet av Februari 2018-obligationen med giltiga återköpsinstruktioner uppgick till 320 mkr.

Den Nya Emissionen har framgångsrikt genomförts och därmed kommer Stendörren att acceptera det fulla beloppet i samtliga giltiga återköpsinstruktioner i enlighet med Återköpserbjudandet. En återköpsinstruktion är endast giltig om Innehavaren har deltagit i den Nya Emissionen.

Återköpspriset för Februari 2018-obligationen med giltigt inkomna återköpsinstruktioner är ett fast kontantpris motsvarande 101,500 procent av det nominella beloppet.

Likviddag för Återköpserbjudandet är bestämd till 5 juli 2017. Genomförandet av transaktioner i överensstämmelse med Återköpserbjudandet kommer att ske såsom transaktioner i andrahandsmarknaden via arrangörsbankerna. Alla Innehavare som deltar i Återköpserbjudandet skall omgående koordinera bokningen av transaktionen med sina lokala säljrepresentanter hos den förvalda arrangörsbanken som angavs i återköpsinstruktionen.


ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare och arrangörer i samband med den Nya Emissionen och Återköpserbjudandet. Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör.

Telefon +46 70-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.30, den 30 juni 2017.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se